Биологично действие на радиацията


Биологично действие на радиацията. Радиоактивните лъчения предизвикват йонизация на атомите и молекулите, и увреждат клетките и живите организми...
 

Физични понятия и дозиметрични единици в лъчелечението


В лъчелечението се налага облъчване с алфа- , бета- и гама-лъчите на редица кратко, средно и дългоживущи радионуклиди. Това налага доброто познаване на редица физични понятия и дозиметрични единици....
 

Биологично действие на йонизиращите лъчения


Посочени са основните ефекти от действието на алфа, бета и гама лъчението върху живите организми...
 

Радиоактивност


Какво е радиоактивност? Биологичното действие на радиоактивността. Описание на чернобилската авария през 1986г....
 

Радиобиология и радиобилогична защита


Йонизиращата радиация е излъчване, което взаимодейства с материалната среда, през която преминава като образува електрически заряди с различни знаци. Има 2 вида йонизиращи лъчения...
 

Въведение в радиобиологията


През 1930 г. се установява, че при бомбардиране на елементите Be, Li, B с протони, се отделя неизвестен вид лъчение, наречено “берилиево”....
 

Действие на радиацията върху кожа и лигавици


Сред изследователите, работещи с радиоактивен Ra, първият ефект на йонизиращата радиация е т.н. "радиационен дерматит" или "изгаряне от Ra". За въвеждане на R като мярка за облъчване, лъчетерапевтите използват кожна реакция – "прагова еритемна зона"
 

Биологично действие на радиацията


Pадиацията – това е енергия, движеща се в пространството, която може да бъде много опасна и вредна. Атомните бомби имат голям обсег на поразяване и унищожават всичко на мястото, на което паднат...
 

Източници на облъчване на човека.


Източници на облъчване на човека. Природен и радиационен фон....
 

Газ радон


Газа Радон и ефектът му върху тялото. Радонът (радон-222) е радиоактивен инертен (благороден) газ, по-тежък от въздуха. Образува се при алфа-разпадането на атомните ядра на радий-226....